1Wij geloven in één God, de Schepper, Onderhouder en Voleinder van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.


2Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer, de eniggeboren Zoon van God, die, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, een zondeloos leven leidde, waarachtig God en waarachtig mens is. Wij geloven dat Hij om ons met God te verzoenen gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Wij geloven dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met Zijn gemeente te verenigen, om Zijn vrederijk op te richten.


3Wij geloven in de Heilige Geest, die ons levend maakt door Zijn werk van wedergeboorte en die ons heiligt. Iedere wedergeboren gelovige ontvangt de Heilige Geest en wordt daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente. Hij wil iedere gelovige vervullen, in waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God.


4Wij geloven dat de gehele Bijbel (de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament) het woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de bron van en enige vorm voor geloof en leven, zowel waar zij handelt over het heil, als waar zij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.


5Wij geloven dat de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld uit zijn zondeloze staat gevallen is, en dat daardoor allen gezondigd hebben en verloren zijn, niet in staat zichzelf te redden.


6Wij geloven dat de mens alleen door genade gered wordt, niet
door verdiensten, maar wel door het geloof in Christus, niet uit werken, maar wel op grond van het plaatsvervangend sterven van Christus alleen.


7Wij geloven dat Satan, een gevallen engel en de tegenstander van God, de veroorzaker van de val is, die nog altijd tracht de mens te verderven door hem met zijn leugens tot zonde te verleiden. Zijn bestemming is het oordeel en de eeuwige straf.


8Wij geloven dat alle doden lichamelijk zullen opstaan, de gelovigen om het eeuwige leven binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.


9Wij geloven dat Jezus Christus de tekenen van doop en avondmaal heeft ingesteld: de doop als getuigenis van de vereniging van de gelovigen met Christus in Zijn dood en opstanding, het avondmaal als gedachtenis, als teken voor de gemeente van het nieuwe verbond, als verkondiging van Jezus’ dood aan het kruis, in de verwachting van Zijn wederkomst.


10Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die Hij uit de wereld riep, die Zijn naam gelovig belijden, die door Zijn bloed gereinigd en door Zijn Geest wedergeboren zijn. Allen die tot de gemeente behoren zijn geroepen om een heilig leven te leiden, vervuld te zijn met de Heilige Geest, zich te onthouden van alles wat God onteert en zich te wijden aan alles wat God verheerlijkt. De gemeente heeft als taak het evangelie wereldwijd te verkondigen.

Uitgangspunten

1Ieder persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst of nationaliteit heeft het recht op het horen van het Evangelie zoals gebracht door de Heer Jezus Christus en opgeschreven in de Bijbel, het Woord van God.

2Pinkstergemeente ‘de Sleutel’ te Vichte is opgericht met als doel de verkondiging van het Evangelie van de Heer Jezus Christus, onder meer door het helpen van mensen in (geestelijke) nood en het onderwijzen vanuit de Schrift. ‘de Sleutel’ vervult deze opdracht als pinkstergemeente, overeenkomstig de geloofsbelijdenis.